Career 2020-07-05T02:53:00+00:00

Welcome to Setia Awan

A place where your ideas lead to something big

AVAILABLE POSITIONS

KETUA KUMPULAN

Skop Kerja: 

 1. Memastikan pertumbuhan jualan yang konsisten dan menguntungkan melalui perancangan dan strategi jualan yang effektif serta perancangan, pelaksanaan dan pengurusan kakitangan jualan yang positif.
 2. Merancang dan menyusun strategi jualan.
 3. Menetapkan sasaran jualan dan memastikan semua sasaran dicapai.
 4. Memimpin, memberi sokongan dan dorongan serta melatih kakitangan jualan bagi mencapai sasaran yang dikehendaki.
 5. Melaporkan dan menyampaikan maklumat terkini berkaitan projek dan status jualan kepada pihak pengurusan secara berkala.
 6. Memberi taklimat produk kepada kakitangan jualan serta agensi hartanah tempatan dan antarabangsa yang dilantik.
 7. Membangun dan menyelenggara sistem pemantauan jualan bagi memastikan prestasi jualan yang tinggi.
 8. Memberi maklumat risikan pasaran kepada kumpulan pemasaran untuk merancang dan menyusun strategi promosi yang berkesan bagi meningkatkan kebolehpasaran projek yang dijalankan.
 9. Melatih/merekrut ejen baru.

Kelayakan asas:

 1. 2 tahun pengalaman yang berkenaan
 2. Tiada kelayakan akademik
 3. Mempunyai kenderaan sendiri
 4. Boleh bertutur dalam apa apa bahasa
 5. Tanpa mengira jantina / bangsa / umur

Kelebihan:

 1. Skim komisen yang luar biasa
 2. Insentif percutian setiap suku tahun. 1 tahun 4 percutian!
 3. 1 percutian luar negara untuk 1 jualan, percutian yang lebih baik untuk 2 jualan, naik taraf kepada percutian premium luar negara berserta elaun percutian untuk 3 jualan
 4. Senarai leads / pembeli disediakan. Tidak perlu bersusah payah mencari pembeli sendiri
 5. Sebahagian komisen diberi bagi tempahan! Komisen tidak perlu dibayar balik walaupun tempahan dibatalkan!
 6. Sebahagian komisen bagi bayaran tempahan dalam tempoh 24 jam
 7. Pembayaran komisen penuh apabila SPA & LA ditandatangani! Tidak perlu tunggu sehingga peringkat (2a)
 8. Pembayaran komisen penuh dalam tempoh 7 hari
 9. Bahan pemasaran disediakan. cth. risalah, kit jualan, dan lain-lain
 10. Bajet pemasaran & pengiklanan disediakan
 11. Boleh bertugas di galeri pemaju dan menguruskan pelanggan yang hadir
 12. Boleh bekerja pada bila-bila masa dan di mana sahaja

Projek kami:

 1. Kebanyakan projek SANGAT senang dijual walaupun ketika musim PKPB.
 2. Harga bermula daripada RM160,000 – RM220,000 bagi setiap unit
 3. Jaminan pembiayaan kewangan 100% tanpa bayaran pendahuluan / fi tempahan
 4. Wang pulangan sebanyak RM5,000 pada peringkat 2a
 5. SPA, LA & MOT PERCUMA!
 6. PEGANGAN BEBAS
 7. Pembangunan ‘township’ dengan kemudahan rumah kelab, gelanggang badminton, kolam renang, gelanggang futsal, lapangan sasar, trek berbasikal, trek joging dan lain-lain

Peluang Bisnes:

 1. Mengalu-alukan ketua kumpulan untuk usaha sama dan menubuhkan pejabat dalam Malaysia di mana kos akan ditanggung oleh syarikat kami. Kami mempunyai lesen untuk beroperasi
 2. Kami akan menanggung kos operasi pejabat
 3. Imbuhan & skim perkongsian keuntungan yang menarik
 4. Kami akan menaja perniagaan anda!

Budaya & Pembangunan Peribadi:

 1. Latihan perundangan
 2. Latihan pembiayaan kewangan
 3. Latihan kepimpinan
 4. Aktiviti pembangunan kumpulan
 5. Kemahiran perundingan dan pembentangan
 6. Kelas pemasaran digital
 7. Aktiviti badminton mingguan
 8. Aktiviti futsal mingguan
 9. Semua di atas dan banyak lagi yang diberikan secara PERCUMA!

Untuk maklumat lanjut:

Brandon Ho (013 – 428 2517) atau emel kepada brandon.ho@setiaawan.com

TEAM LEADER

Job Description: 

 1. Ensuring consistent, profitable growth in sales revenue through strategizing, planning and developing effective sales strategy as well as positive planning, deployment and management of sales personnel.
 2. Formulating sales strategies.
 3. Setting sales target and ensuring all of the targets are achieved.
 4. Leading, motivating and coaching sales teams to achieve the desired sales targets.
 5. Reporting and updating the management on regular basis on all project sales status and updates.
 6. To provide product briefing to internal sales team as well as local and international appointed real estate agencies.
 7. Develop and maintain sales monitoring system to ensure high performing sales team.
 8. Provide valuable market intelligence to marketing team for developing and planning effective promotional strategies to increase marketability of projects undertaken.
 9. Build/Recruit new agents.

Basic Requirements:

 1. 2 years of relevant experience
 2. No education qualification required
 3. Possess own transport
 4. Able to converse in any language
 5. Any gender / race / age

Benefits:

 1. Mind-blowing commission scheme
 2. Quarterly incentive trip. 1 year 4 trips!
 3. 1 oversea trip for 1 sale, 2 sales upgrades to better trip, 3 sales upgrades to premium oversea trip with travelling allowance.
 4. Leads / contacts provided. No need to struggle to find your own buyer
 5. Partial commission for booking only! No need to refund if booking is cancelled!
 6. Partial commission for booking payment within 24 hours
 7. Full commission payout upon SPA & LA signed! No need to wait till stage (2a)
 8. Full commission payout within 7 calendar days
 9. Marketing material provided. E.g. Flyer, sales kit, brochures, etc
 10. Marketing & Advertising budget provided
 11. Can station in developer’s sales gallery and attend walk-ins
 12. Work anytime and anywhere

Our Projects:

 1. Many VERY easy to sell projects even during MCO period
 2. Price from RM160,000 – RM220,000 per unit
 3. 100% financing guaranteed with zero downpayment / booking fee
 4. Cashback of RM5,000 at stage 2a
 5. FREE SPA, LA & MOT
 6. FREEHOLD
 7. Township development with Clubhouse facilities, badminton court, swimming pool, futsal court, driving range, cycling track, jogging track, etc

Business Opportunity:

 1. Welcome team leaders to join venture and setup offices at our cost anywhere in Malaysia. We already have license to operate
 2. We will cover office operation costs
 3. Attractive overriding & profit-sharing scheme available
 4. We fund your business!

Culture & Personal Development:

 1. Legal training
 2. Financing training
 3. Leadership training
 4. Team-building activities
 5. Presentation & Negotiation skills
 6. Digital Marketing classes
 7. Weekly Badminton activity
 8. Weekly Futsal activity
 9. All the above and many more are FREE!

Contact:

Brandon Ho (013 – 428 2517) or email at brandon.ho@setiaawan.com

PERUNDINGAN TANAH / KETUA KUMPULAN

Kadar Gaji: RM10,000 – RM50,000

Skop Kerja:

 1. Menguruskan dan menyelesaikan sebarang pertanyaan / leads yang diberikan
 2. Membentangkan projek kepada pembeli untuk pertimbangan
 3. Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan tentang keadaan pasaran, harga, gadaian, perundangan hartanah dan hal-hal berkaitan (latihan disediakan)
 4. Mempromosikan projek kepada ahli keluarga, saudara, rakan sekerja, rakan-rakan dan kenalan
 5. Menyampaikan pembentangan promosi hartanah kepada bakal pelanggan serta pelanggan sedia ada
 6. Menghadiri konvensyen, seminar, mesyuarat kakitangan dan organisasi bagi memperoleh pengetahuan dan maklumat terkini tentang pasaran hartanah
 7. Mengenal pasti status kewangan dan kredit pelanggan bagi menentukan kelayakan pembiayaan hartanah

Kelayakan asas:

 1. Tidak perlu pengalaman
 2. Tiada kelayakan akademik
 3. Mempunyai kenderaan sendiri
 4. Boleh bertutur dalam apa apa bahasa
 5. Tanpa mengira jantina / bangsa / umur
 6. Graduan baru / pelajar / pesara / suri rumah / bekerja / tidak bekerja dialu-alukan untuk memohon

Kelebihan:

 1. Skim komisen yang luar biasa
 2. Insentif percutian setiap suku tahun. 1 tahun 4 percutian!
 3. 1 percutian luar negara untuk 1 jualan, percutian yang lebih baik untuk 2 jualan, naik taraf kepada percutian premium luar negara berserta elaun percutian untuk 3 jualan
 4. Senarai leads / pembeli disediakan. Tidak perlu bersusah payah mencari pembeli sendiri
 5. Sebahagian komisen diberi bagi tempahan! Komisen tidak perlu dibayar balik walaupun tempahan dibatalkan!
 6. Sebahagian komisen bagi bayaran tempahan dalam tempoh 24 jam
 7. Pembayaran komisen penuh apabila SPA & LA ditandatangani! Tidak perlu tunggu sehingga peringkat (2a)
 8. Pembayaran komisen penuh dalam tempoh 7 hari
 9. Bahan pemasaran disediakan. cth. risalah, kit jualan, dan lain-lain
 10. Bajet pemasaran & pengiklanan disediakan
 11. Boleh bertugas di galeri pemaju dan menguruskan pelanggan yang hadir
 12. Boleh bekerja pada bila-bila masa dan di mana sahaja

Projek kami:

 1. Kebanyakan projek SANGAT senang dijual walaupun ketika musim PKPB.
 2. Harga bermula daripada RM160,000 – RM220,000 bagi setiap unit
 3. Jaminan pembiayaan kewangan 100% tanpa bayaran pendahuluan / fi tempahan
 4. Wang pulangan sebanyak RM5,000 pada peringkat 2a
 5. SPA, LA & MOT PERCUMA!
 6. PEGANGAN BEBAS
 7. Pembangunan ‘township’ dengan kemudahan rumah kelab, gelanggang badminton, kolam renang, gelanggang futsal, lapangan sasar, trek berbasikal, trek joging dan lain-lain

Peluang Bisnes:

 1. Mengalu-alukan ketua kumpulan untuk usaha sama dan menubuhkan pejabat dalam Malaysia di mana kos akan ditanggung oleh syarikat kami. Kami mempunyai lesen untuk beroperasi
 2. Kami akan menanggung kos operasi pejabat
 3. Imbuhan & skim perkongsian keuntungan yang menarik
 4. Kami akan menaja perniagaan anda!

Budaya & Pembangunan Peribadi:

 1. Latihan perundangan
 2. Latihan pembiayaan kewangan
 3. Latihan kepimpinan
 4. Aktiviti pembangunan kumpulan
 5. Kemahiran perundingan dan pembentangan
 6. Kelas pemasaran digital
 7. Aktiviti badminton mingguan
 8. Aktiviti futsal mingguan
 9. Semua di atas dan banyak lagi yang diberikan secara PERCUMA!

Untuk maklumat lanjut:

Brandon Ho (013 – 428 2517) atau emel kepada brandon.ho@setiaawan.com

REAL ESTATE NEGOTIATER / TEAM LEADER

Salary Range: RM10,000 – RM50,000

Job Description: 

 1. Attend to enquiries / leads provided
 2. Present project to buyer for consideration
 3. Advise clients on market conditions, prices, mortgages, legal requirements, and related matters (Training provided)
 4. Promote project to own contacts, family, relative, colleagues, friends and associates
 5. Deliver promotional presentations to current or prospective customers
 6. Attend conventions, seminars, and staff and association meetings to remain knowledgeable about real estate markets
 7. Identify clients’ financial and credit status to determine eligibility for financing

Basic Requirements:

 1. No experience required
 2. No education qualification required
 3. Possess own transport
 4. Able to converse in any language
 5. Any gender / race / age
 6. Fresh grad / student / retiree / housewife / employed / unemployed are welcome

Benefits:

 1. Mind-blowing commission scheme
 2. Quarterly incentive trip. 1 year 4 trips!
 3. 1 oversea trip for 1 sale, 2 sales upgrades to better trip, 3 sales upgrades to premium oversea trip with travelling allowance.
 4. Leads / contacts provided. No need to struggle to find your own buyer
 5. Partial commission for booking only! No need to refund if booking is cancelled!
 6. Partial commission for booking payment within 24 hours
 7. Full commission payout upon SPA & LA signed! No need to wait till stage (2a)
 8. Full commission payout within 7 calendar days
 9. Marketing material provided. E.g. Flyer, sales kit, brochures, etc
 10. Marketing & Advertising budget provided
 11. Can station in developer’s sales gallery and attend walk-ins
 12. Work anytime and anywhere

Our Projects:

 1. Many VERY easy to sell projects even during MCO period
 2. Price from RM160,000 – RM220,000 per unit
 3. 100% financing guaranteed with zero downpayment / booking fee
 4. Cashback of RM5,000 at stage 2a
 5. FREE SPA, LA & MOT
 6. FREEHOLD
 7. Township development with Clubhouse facilities, badminton court, swimming pool, futsal court, driving range, cycling track, jogging track, etc

Business Opportunity:

 1. Welcome team leaders to join venture and setup offices at our cost anywhere in Malaysia. We already have license to operate
 2. We will cover office operation costs
 3. Attractive overriding & profit-sharing scheme available
 4. We fund your business!

Culture & Personal Development:

 1. Legal training
 2. Financing training
 3. Leadership training
 4. Team-building activities
 5. Presentation & Negotiation skills
 6. Digital Marketing classes
 7. Weekly Badminton activity
 8. Weekly Futsal activity
 9. All the above and many more are FREE!

Contact:

Brandon Ho (013 – 428 2517) or email at brandon.ho@setiaawan.com

Start your career with us, and let's make a difference

Fill-in Below & We will contact you!
FIRST NAME *
LAST NAME *
EMAIL ADDRESS *
PHONE NUMBER

EXPERIENCES / STRENGTHS